Politika jakosti a životního prostředí, integrovaný systém managementu společnosti

LIKO SVITAVY a.s. zajišťuje na území okresu Svitavy v rámci provozu středisek ve Svitavách, Litomyšli a Poličce komplexní služby v oblasti nakládání s odpady. Vedle svozu komunálního odpadu tedy vyvíjí řadu dalších aktivit, které s otázkou sběru, využití či odstranění odpadu souvisí. Jedná se o svoz plastů, papíru a skla v rámci systému separace komunálního odpadu, sběr nebezpečných složek komunálního odpadu ,výkup druhotných surovin, pronájem velkoobjemových kontejnerů, prodej sběrných nádob na odpad, služby v oblasti poradenství a evidence odpadu.

Společnost LIKO SVITAVY a.s. si plně uvědomuje zvyšující se požadavky zákazníků na zajištění kvality poskytovaných služeb. Ve snaze zajistit neustálé zlepšování efektivity systému řízení jakosti a prevence znečištění stanovila společnost tuto politiku jakosti a životního prostředí :

                                                       
ing. František Holec                                                                    ing. Josef Gestinger
ředitel a.s.                                                                    zmocněnec pro jakost a životní prostředí

1. 3. 2006